هایبوری

نسخه کامل: مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر ویگان
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: gun__1294642153_wenger_press2.jpg]


بازی به بازی قوی تر می شویمدر مورد آمادگی ونپرسی

او دوباره به دوران اوجش بازگشته. او هفته ی پیش هم آماده بود . در مجموع بازی تیمی خوبی داشتیم و به همین خاطر توانست هتریک کند.

در مورد استفاده نکردن از موقعیت ها در نیمه اول

بازیکنان کمی از این بابت ناراحت بودند زیرا از موقعیت هایمان استفاده نکردیم ولی احساس می کنم که در نیمه ی اول فوتبال فوق العاده ای به نمایش گذاشتیم. تعداد موقعیت های ما در هر بازی ، بسیار جالب است زیرا ما سبک